Huishoudelijke Reglement  

Huishoudelijke Reglement Badmintonclub B.V.O. ‘83 (opgericht 30 maart 1983)
Het huishoudelijk reglement is opgesteld en vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering om de praktische afspraken en regelingen nader te beschrijven ten behoeve van de informatievoorziening naar de leden.

1        Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.


2        Leden en lidmaatschap

2.1        Aanmelding
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij de ledenadministratie van de vereniging door het invullen en inleveren van het aanmeldingsformulier;

2.2       Kennismaken
Voorafgaand aan de aanmelding kunnen aspirant leden 3 aaneengesloten (wekelijkse) speelavonden vrijblijvend kennismaken met de sport, de indeling van een speelavond en de vereniging;

2.3        Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig verenigingsjaar (bij tussentijdse aanmelding voor het restant van het lopende verenigingsjaar) en wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd met het volgende verenigingsjaar;

2.4        Opzegging lidmaatschap door de leden
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen door schriftelijke opzegging voor 1 juni van een kalenderjaar voor het eerstvolgende verenigingsjaar (augustus tot en met juli).

2.5       Opzegging lidmaatschap door het bestuur
Bij in gebreke blijven van de financiële verplichtingen of bij herhaaldelijk ongewenst gedrag in de sportlocatie of tegenover mede leden kan het bestuur het lidmaatschap van een lid met onmiddellijke ingang beëindigen;

2.6        Acceptatie lidmaatschap herintredende leden
Het bestuur kan het lidmaatschap van een herintredend lid weigeren of aanvullende voorwaarden stellen aan het lidmaatschap indien het herintredende lid in een voorgaand verenigingsjaar niet aan zijn of haar financiële verplichtingen heeft voldaan of waarvan het lidmaatschap in een voorgaand verenigingsjaar door het bestuur/de vereniging is beëindigd vanwege ongewenst gedrag.

3         Contributie

3.1        Contributie vastgesteld per verenigingsjaar
Jaarlijks wordt op de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) op voordracht van het bestuur de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld;

3.2        Standaard betalingstermijn van de contributie
Betaling van de jaarlijkse contributie dient voor 1 november van een kalenderjaar voor het dan lopende verenigingsjaar (augustus t.m. juli) te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de vereniging;

3.3        Afwijkende betalingsregeling
Indien een lid de standaard betalingstermijn niet kan nakomen kan het lid aan het bestuur verzoeken om een afwijkende betalingstermijn af te spreken. Het bestuur is in deze bevoegd om met individuele leden afwijkende betalingsafspraken te maken.

3.4        Contributie bij tussentijdse aanmelding
Bij tussentijdse aanmelding van nieuwe leden is de jaarlijkse contributie pro rata verschuldigd op basis van nog komende speelavonden voor het lopende seizoen. Hiervoor wordt voor elk verenigingsjaar door de penningmeester een tabel vastgesteld met de bedragen per ingang van de speelavond. Rekening houdend met de kennismaking als beschreven in punt 2.2 is dit derhalve met ingang van de 4e speelavond na de eerste kennismakingsavond.

3.5        Niet tijdige betaling
Indien een lid niet binnen de overeengekomen betalingstermijn (standaard of afwijkende betalingsafspraak) de contributie heeft voldaan, hierop is aangemaand door het bestuur en daarop niet binnen een redelijke termijn heeft gereageerd kan door het bestuur de toegang tot en de deelname aan de speelavonden worden ontzegd. Hierbij onverminderd het recht van de vereniging/het bestuur de achterstallige betalingen te incasseren.

3.6        Restituties

3.6.1            Tussentijdse opzegging
Tussentijdse opzegging gedurende het verenigingsjaar geeft geen recht op restitutie;

3.6.2            Vervallen speelavonden
Indien speelavonden uit een schema vervallen als gevolg van wettelijke maatregelen of aangepaste afspraken met betrekking tot de inhuur van de sportlocatie geeft dit geen recht op gedeeltelijke restitutie van de jaarlijkse contributie. Enige vorm van integrale compensatie aan de leden kan alleen worden voorgelegd aan de ALV in de vorm van een aangepast contributievoorstel voor het daaropvolgende verenigingsjaar;

3.6.3            Ziekte of blessures
In geval van een (langdurige) ziekte of blessure kan het bestuur op individuele basis geheel of gedeeltelijke restitutie van de betaalde contributie toekennen of een dispensatie voor een komende contributie periode afspreken.

4        Speelavonden

4.1        Inhuur sportlocatie voor speelavonden
Elk jaar in juni/juli wordt door het bestuur op basis van de ingeschatte beschikbare financiële middelen de speelavonden voor het aankomende verenigingsjaar bij de verhuurder gereserveerd;

4.2        Agenda speelavonden per verenigingsjaar
Bij de uitnodiging voor de ALV wordt het schema van de speelavonden, de ingehuurde avonden en tijden, ter informatie aan de leden toegezonden.

4.3        Indeling speelavond

4.3.1            Labelbord
Op de speelavond wordt gebruik gemaakt van het labelbord waarop voor elke baan en elke speelperiode kan worden ‘afgehangen’ met het persoonlijke naambordje dat voor elk lid bij inschrijving wordt aangemaakt.

4.3.2            Speelperiode
Er wordt gespeeld in periodes van 20 minuten. Het is de afspraak dat alleen na afloop van een speelperiode kan worden afgehangen voor de volgende periode.

5        Het bestuur

5.1        Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen met de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

5.2        Aanstelling bestuursleden
Aanstelling van bestuursleden worden bevestigd door de ALV of, indien het tijdspad dit vereist, door een bijzonder ledenvergadering die tussentijds de benoeming van bestuursleden kan bevestigen.
Het bestuur wordt benoemd voor een periode van tenminste 3 jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd tenzij er nieuwe kandidaten zich aanmelden voor een bestuursfunctie;

5.3        Ontslag bestuursleden
Het bestuurslidmaatschap eindigt in de volgende situaties:
– het bestuurslid legt zelf zijn functie neer;
– de ALV zegt met 2/3 meerderheid het vertrouwen op in 1 of meerdere bestuursleden.
 2 leden van het bestuur zegt het vertrouwen op in het 3e bestuurslid; hierbij is het gevolg dat het voltallige bestuur aftreedt en in de ALV alle bestuursfuncties opnieuw benoemd gaan worden;

5.4        Waarneming functie
Indien een functie binnen het bestuur vacant is geraakt nemen de overige bestuursleden de vacante functie waar tot een nieuw bestuurslid is benoemd.

5.5        Algemene bevoegdheden bestuur

5.5.1            Inkoop speelavonden per verenigingsjaar
Inkoop volgt de te verwachten financiële mogelijkheden van de vereniging

5.5.2            Aangaan van sponsor of subsidie overeenkomsten
Ten behoeve van extra inkomsten van de vereniging.

5.6        Bestuursverantwoordelijkheden per functie

5.6.1            Voorzitter
·         is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder;
·         heeft de leiding in bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen;
·         draagt mede zorg voor de uitstippeling van een beleid binnen de vereniging;
·         kan in voorkomende gevallen namens de vereniging handelen, mits vooraf ruggenspraak is gehouden met één van de andere leden van het bestuur;

5.6.2            Secretaris
·         is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie en de nodige correspondentie;
·         Is verantwoordelijk voor het uitschrijven en notuleren van de Algemene Leden Vergadering (ALV). De uitnodigingen dienen 8 dagen voor de ALV in het bezit dienen te zijn van de leden, vergezeld van de agenda ALV conform artikel 7.

5.6.3            Penningmeester
De penningmeester is belast met die werkzaamheden, die in het algemeen geacht kunnen worden te behoren tot het financiële beleid van het bestuur, zoals:
·         het beheer van de financiën van de vereniging in de meest brede zin van het woord;
·         het tijdig innen van contributies, subsidies enz.
·         het tijdig doen van betalingen;
·         het manen van achterstallige contributies of andere bijdragen/ontvangsten;
·         het eenmaal per jaar uitbrengen voor de ALV van een zo volledig mogelijk schriftelijke opgave (verslag) over de financiële toestand (balans, staat van baten en lasten) van het afgelopen jaar;
·         het maken van een begroting voor het lopende jaar, in overleg met het overige bestuur, en na goedkeuring der begroting op de ALV het toezicht daarop;
·         zorg te dragen dat de financiële administratie over het afgelopen jaar ter controle gereed ligt voor de kascommissie.


6        Kascontrole commissie
De kascommissie bestaat uit twee leden die niet deel uitmaken van het bestuur en worden benoemd door de ALV. Zij hebben zitting voor tenminste twee jaren, met dien verstande, indien nieuwe leden zich aanmelden tijdens de ALV.

7        Algemene Leden Vergadering (ALV)

7.1        Agenda
De agenda van de Algemene Vergadering (ALV) bevat minimaal de volgende punten:
·         Ingekomen stukken.
·         Notulen van de voorgaande vergadering.
·         Financieel verslag van de penningmeester.
·         Verslag kascommissie/decharge van het bestuur.
·         Bespreking van plannen voor het komend jaar.
·         Begroting.
·         Contributie.
·         Verkiezing bestuursleden.
·         Rondvraag.

8        Verantwoording van leden
Ieder lid neemt zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot kennis van het huishoudelijk reglement, statuten, spelregels, gedragsregels, eigen gedrag en gebruik van het labelbord.

9        Aansprakelijkheid leden
Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van derden.

10       Voorzieningen en interpretatie
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, alsmede over de interpretatie van de regels, beslist het bestuur.

Het dagelijks bestuur
Freek Stembert, voorzitter
06 – 36119061
freekstem@gmail.com

Frans Vlastuin, secretaris
075 – 6845429
bvo83@outlook.com

Ton Nieuwenhuizen, penningmeester
06 – 46011152
anieuw01@gmail.com

Badmintonclub BVO ’83
Kerkbuurt 62
1511 BE OOSTZAAN

Ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 40617795